FR   NL   EN
 Home     Contact

Praktische informatie

BMI
Louizalaan 32, bus13
B-1050 Brussel
Tel. : +32 2 776 01 00
Fax: +32 2 770 66 38
E-mail: info@bmi-sbi.be
RPR0411.892.088

Ethische regels

De BMI investeert in ondernemingsprojecten die niet alleen financieel rendabel moeten zijn maar ook ecologisch en sociaal verantwoord zijn en bijdragen tot een duurzame ontwikkeling.
Elk project moet dus voldoen aan de internationale principes op het vlak van milieu en sociale bescherming, en moet aanvaardbare arbeidsvoorwaarden hanteren. Alleen projecten die op lange termijn kunnen overleven, kunnen stabiele economische groei scheppen. De BMI evalueert de projecten dus niet alleen op hun vermogen om hun beoogde rendement op het geïnvesteerde kapitaal te bereiken, maar bepaalt ook hun rentabilliteit op lange termijn en dus hun vermogen om bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling. Binnen dit kader hebben de EDFI-leden minimum normen bepaald en werd er onlangs de "Principles of Responsible Financing" ontertekend.

"A global human society based on poverty for many and prosperity for a few, characterized by islands of wealth, surrounded by a sea of poverty, is unsustainable"

                                                                               (Thabo Mbeki)

(Een mondiale menselijke maatschappij die gebaseerd is op armoede voor velen en welvaart voor enkelen, gekenmerkt door eilanden van welvaart in een zee van armoede, is niet duurzaam.)

Corporate Governance

De BMI respecteert nauwgezet de autonomie van het beleid van de buitenlandse vennootschap. Door het bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, hetzij als effectief lid, hetzij als waarnemer, en door haar regelmatige contacten met de Belgische partner, kan de BMI een actieve opvolging opnemen en, in voortkomend geval, bijstand en bemiddeling verlenen met respect voor de principes van deugdelijk bestuur.

Via haar aanwezigheid op de Raad van Bestuur spoort de BMI de partners aan om de plaatselijke regelgeving van goed bestuur na te leven, promoot zij de internationaal aanvaarde rapporteringsnormen en moedigt haar partners aan om deze normen over te nemen of hun boekhoudkundinge praktijken en -principes hiermee in overeenstemming te brengen.